Garanciális feltételek

 1. A TME Hungary Kft., mint importáló, melynek székhelye Budapest, Magyarország, a Jótállási Jegy további részében, mint TME Kft., a vásárló számára, ………… kötelező jótállást nyújt.

 2. Jelen garancia kizárólag Magyarország területén üzemeltetett eszközre vonatkozik.

  • A jótállási idő a terméknek a vásárló részére történő átadásával veszi kezdetét.
  • Fogyasztónak nem minősülő vevőre vonatkozóan a garanciális időtartam attól az időponttól kezdődik, amikortól ezen vevőre száll a megvásárolt eszközzel összefüggő kockázat.
 3. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa érvényesítheti.

 4. A sérülések elkerülése céljából a felhasználó számára ajánlott, hogy részletesen megismerje és betartsa a használati utasítást és ne lépje túl a berendezés maximális üzemi paramétereit.

 5. A garancia nem vonatkozik a termék azon hibáira, melyek nem a termék lényegéből eredendő okokon kívül eső okok miatt keletkeztek, melyek a következők: a TME Kft.-től függetlenül bekövetkezett, külső tényezők által okozott mechanikai, vegyi vagy hőhatás okozta sérülések, korrózió, valamint a termék nem rendeltetésszerű használatával vagy használati és biztonságtechnikai utasításban leírtak be nem tartásával összefüggő meghibásodások.

 6. A garancia érvényét veszíti, ha a plombák megsértése, mechanikai sérülés, vagy illetéktelen személy által végzett szakszerűtlen szétszerelés, javítás vagy átalakítás (pl. törés) ténye kerül megállapításra.

 7. A garancia a megvásárolt termék azon fizikai hibáinak térítésmentes megjavítására jogosít, melyek a garanciális időszakon belül következtek be. A berendezés javításának módját a garanciát nyújtó határozza meg. A TME Kft. saját belátása szerint választhat úgy, hogy a javítás helyett a terméket hibamentes árura cseréli. A garancia nem ad feljogosítást hibamentes árura történő kicserélésre, sem az értékesítési szerződéstől való elállásra és a vételár visszakövetelésére.

 8. A vevőnek a hibabejelentésben a következőket kell megadnia:

  • természetes személyek esetén: név, keresztnév/, lakcím (helyiség, irányítószám, utcanév, házszám, lakásszám), telefon (vagy elérhetőségi telefon),
  • jogi személyek és közületi ügyfelek esetén: vevő neve, vevő székhelye, telefonszám
  • Vásárlás dátuma, termék típusa és sorozatszáma,
  • Garancia tárgykörébe eső meghibásodás leírása.
 9. Az eszköz rendeltetésszerű használatát akadályozó, garanciális időszakon belül keletkezett hibák térítésmentesen kijavításra kerülnek a 10. pont figyelembevételével, a termék TME Kft. székhelyére történő eljuttatásától számított 30 munkanapot nem meghaladó időszakon belül. Különösen indokolt esetekben (pl. külföldről történő cserealkatrészek beszerzése) a javítási időtartam kényszerűen meghosszabbodhat, melyről a hibabejelentőt előzetesen értesíteni kell.

 10. A termék kijavítása vagy kicserélése – figyelemmel annak tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére – ésszerű határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül lesz elvégezve.

 11. A vevő saját költségén köteles a terméket a TME Kft. székhelyére eljuttatni, miután a TME Kft. munkatársától erre vonatkozó belegyezést kapott.

 12. A garanciális időtartam a hibabejelentéstől a javítás elvégzésig tartó időtartammal meghosszabbodik.

 13. A garancia nem vonatkozik üveg alkatrészekre, elemekre, kábelekre, készülékházakra valamint a normál üzemeltetéssel összefüggő elhasználódásra (pl.: pákahegyek, szénkefék). Fűtőelemeket maximum egy alkalommal lehet a garancia keretében cserélni.

 14. A személyek és személyi adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján a TME Kft. tájékoztatja a vevőt, hogy jelen Jótállási Jegy 7. pontjában felsorolt személyi adatok hibabejelentéskor, ill. a javítást követően történő megadása önkéntes. Ugyanakkor, ezen adatok hibabejelentéskori megadásának vevő általi megtagadása megakadályozza a TME Kft.- t abban, hogy a garanciális kötelezettségeit teljesítse. A vevő a személyi adatainak megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 1143 Budapest, Ilka utca 46. I/1 szám alatti székhelyűként bejegyzett TME Hungary Kft. valamint annak egyedüli tulajdonosa, a Transfer Multisort Elektronik sp. z. o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Lengyelország) a garanciából eredő jogosultságok realizálása céljából ezen adatokat tárolja és feldolgozza. A vevőnek jogában áll az átadott adatok tartalmába betekinteni, azokat módosítani vagy kérni azok törlését.

 15. Az értékesített eszközre vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vevő azon fogyasztói jogait, melyek akkor alkalmazhatók, ha termék nem felel meg az adásvételi szerződés szerinti árunak.